Regulamin 2018-10-08T10:44:22+02:00

REGULAMIN KURSU TERENOWEGO

        § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. MrEnduro Sp. z o.o., zwana dalej „Szkołą” prowadzi kursy w postaci zajęć teoretycznych oraz praktycznych w

postaci jazdy terenowej doskonalące umiejętności jazdy motocyklem.

2. Działalność Szkoły została zaklasyfikowana pod nr PDK 85.53.Z jako pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu.

3. Zajęcia odbywają się w obecności Przedstawiciela Szkoły, zwanego dalej „Instruktorem”. W trakcie kursu należybezwzględnie przestrzegać poleceń i wskazówek wydawanych przez Instruktora.

4. Szczegółowy zakres kursu, tematyka oraz harmonogram zajęć prowadzonych przez Szkołę znajduje się na stronie internetowej: www.mrenduro.pl .

 1. Uczestnikiem kursu może być osoba, która:
  a) zgłosiła swój udział w kursie z wymaganym przez Szkołę wyprzedzeniem, b) posiada prawo jazdy kat. A lub kat B dla motocykli do 125ccm,
  c) posiada strój motocyklowy,
  d) wniosła stosowną opłatę za kurs w pełnej wysokości,

  e) nie znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo innego środka odurzającego.

 2. Osoby niepełnoletnie, które nieukończyły 16 rok życia mogą uczestniczyć w kursie pod stałą opieką i nadzoremrodzica lub opiekuna, a pod jego nieobecność wyłącznie za jego uprzednią zgodą udzieloną na piśmie. Rodzicei/lub opiekunowie prawni w ramach obowiązku nadzoru nad dzieckiem odpowiadają za wszelkie szkodyspowodowane przez ich podopiecznych, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia.

  § 2 KURS

1. Kurs składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych prowadzonych wyłącznie w obecności i pod nadzorem Instruktora.
2. Zgłoszenia na kurs przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznej rezerwacji lub przez system rezerwacji na stronie internetowej.

 1. Kurs trwa w godzinach, zgodnych z informacją na stronie www.mrenduro.pl
 2. Kurs prowadzony jest dla grupy składającej się nie mniej niż z 3 i nie więcej niż z 10 Uczestników.
 3. W przypadku mniejszej, niż określona w §2 pkt 4 liczby osób, Szkoła zastrzega sobie prawo odwołania danego

kursu i zwrotu wniesionych przez Uczestników opłat lub w przypadku uzyskania zgody Uczestnika kursu przełożenia terminu kursu.
6. Szkoła zastrzega sobie również prawo do odwołania kursu z innych przyczyn. W takim wypadku Szkoła w całości zwraca wniesione przez Uczestników opłaty.

 1. Zajęcia odbywają się zgodnie z programem kursu na przygotowanym przez Szkołę terenie.
 2. W zajęciach praktycznych mogą brać udział wyłącznie Uczestnicy kursu posiadający własny ubiór, dostosowany do

panujących warunków atmosferycznych oraz zapewniający bezpieczną jazdę.
9. Uczestnik kursu ma podczas kursu obowiązek stosowania się do poleceń porządkowych Instruktora. W przypadku,gdy Uczestnik kursu nie stosuje się do zaleceń o nakazów Instruktora oraz przepisów niniejszego regulaminu, bądźstwarza zagrożenie dla innych Uczestników kursu, Szkole przysługuje uprawnienie wykluczenia Uczestnika kursu z zajęć, zaś wniesiona przez Uczestnika kursu opłata nie podlega zwrotowi.
10. Zajęcia, a w szczególności jazdy motocyklem, odbywają się na ryzyko Uczestnika kursu. Wszelkie ćwiczenia podczas zajęć praktycznych zaproponowane przez Instruktora odbywają się na ryzyko Uczestnika kursu i w każdej chwili może On odmówić ich wykonania, w sytuacji, gdy poziom trudności przewyższa jego umiejętności.
11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody na osobie Uczestnika kursu, w tym w szczególności urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki powstałe w związku z odbyciem kursu.
12.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, zaginięcie, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów

stanowiących własność Uczestnika kursu lub znajdujących się w jego posiadaniu, powstałych w wyniku odbywaniakursu.
13. Uczestnik kursu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w udostępnionym przez Szkołę sprzęcie, spowodowane z winy Uczestnika kursu.

14. Uczestnik kursu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym również na ich mieniu.
15. Szkoła zapewnia Uczestnikom kursu:

– jeden specjalnie przygotowany i zatankowany motocykl Suzuki Dr 125.

§ 3 PŁATNOŚCI

 1. Warunkiem uczestniczenia w kursie jest wniesienie pełnej opłaty.
 2. Jeżeli Uczestnik kursu nie stawi się na zajęcia w którymkolwiek z dni kursu, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi,

  bez względu na przyczynę nieobecności Uczestnika.

  § 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Szkoły.
 2. Zmiany Regulaminu są skuteczne w dniu jego publikacji na stronach internetowych Szkoły.
 3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  Ja, Uczestnik kursu powyższe warunki akceptuję:

  ……………………………………………………………………….., ……………………………………………………………………….., ……………………………………………………………………….., ……………………………………………………………………….., ……………………………………………………………………….., ……………………………………………………………………….., ……………………………………………………………………….., ………………………………………………………………………..,